การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
โครงการการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย ทำให้มีความต้องการระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บพื้นฐาน ที่ครบถ้วนสามารถครอบคลุมพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ, การใช้บริการสุขภาพของประชาชน ประสิทธิภาพและคุณภาพของแผนงานป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศ เริ่มก่อตั้งในปี 2547 โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้นเพื่อเป็นระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับ จังหวัด เขต และประเทศ ด้วยการสำรวจตัวอย่าง (Sample Survey) ตามมาตรฐานสากล

สื่อเผยแพร่

ดูทั้งหมด

เครือข่าย

ดูทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น