ผู้บริหาร
 • นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
  ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
  0 2590 3893
 • แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  jurekong@gmail.com
  0 2590 3985
 • นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  t.churit@gmail.com
  0 2590 3977
 • ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
  รองผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ
  pitayarangsarit@gmail.com
  0 2590 3869
 • นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา
  auttakiat@yahoo.com
  02 590 3892
 • นางสาวกุลพิมน เจริญดี
  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
  ncdplan@gmail.com
  0 2590 3887
 • นางนิตยา พันธุเวทย์
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
  nitayabh@gmail.com
  0 2590 3986
 • ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ
  pitayarangsarit@gmail.com
  0 2590 3869
 • นางสาวศศภัสส์ โกมล
  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
  ma_tik9@hotmail.com
  0 2590 3978
 • นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
  nuttiwan2516@hotmail.com
  0 2590 3867
 • นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
  กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร
  025903888