พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2565

1 Nov, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,629
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ พร้อมคณะผู้บริหาร
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งมีบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ "รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต
และแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ" เพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการล่วงละเมิดทางเพศ ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและประพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ณ บริเวณทางเชื่อมกองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น