การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง

21 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 4,040

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒุนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.
โดยมีนางนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักโรคไ่ม่ติดต่อ เป็นประธานและกล่าววัตถุประสงค์ในครั้งนี้
----------------------------------------

เพื่อถ่ายทอดนโนบาย องค์ความรู้ และเทคนิคแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 12 จังหวัด
ที่เป็นเครือข่ายการทำงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นไปตามนโยบายที่จะลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
--------------------------------------------

คลิปวีดีโอ การบรรยาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒุนาศักยภาพการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.แสดงความคิดเห็น