powerpoint ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดชุดมาตรฐานการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงสำหรับสถานบริการสาธารณสุขและแนวทางการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ณโรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร

26 Dec, 2016 จำนวนคนอ่าน 20,545

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


อภิปราย การพัฒนาคุณภาพบริการด้วยStandard DM/HT Prevention Package
โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ / รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข / รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
/พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ และพญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์
ผู้ดำเนินการอภิปราย พญ. สุมนีวัชรสินธุ์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
อภิปราย “NCD Clinic Plus” ก้าวต่อไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
โดย ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัยนพ. สุพัฒน์ ธาตุเพชร และพญ. สุมนีวัชรสินธุ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย พญ. จุรีพร คงประเสริฐ


DPP Thailand
โดย ผศ.ดร. วัลลา ตันตโยทัย


อกสารประกอบการประชุม
Standard DMHT Prevention
แบบประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ
แบบฟอร์มการนำส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560
คู่มือ NCD Clinic Plus ปี 2560


ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ >>>http://www.thaincd.com/2016/activities-detail.php?id=12426&gid=17
หรือช่องทาง Social Media
Facebook สำนักโรคไม่ติดต่อ >>>https://www.facebook.com/thaincd/photos/
>>>https://www.facebook.com/124587930978192/photos/?tab=album&album_id=875371885899789แสดงความคิดเห็น