ประชุมคณะทำงานแผนงานโรคไม่ติดต่อ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO CCS)

14 Dec, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,136
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมคณะทำงานแผนงานโรคไม่ติดต่อ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ( WHO CCS )
ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงแรมทับขวัญรีสอร์ท แอนด์สปาและผ่านระบบ Zoom
---------------------


โดยร่วมกันหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนงาน WHO CCS-NCDs ในแผนงานปีถัดไป และหารือร่วมกับ stakeholders
เกี่ยวกับช่องว่างของกลไกระดับชาติและการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน NCD
ระดับจังหวัดโดยบทบาทท้องถิ่นและภาคธุรกิจ ที่แผนงานจะสนับสนุนต่อไป
ในโอกาสนี้ นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ และประธานคณะทำงานแผนงานโรคไม่ติดต่อ WHO CCS-NCDs ได้มอบของที่ระลึกแก่ Dr.Renu Garg Medical Officer องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
เพื่อขอบคุณที่ได้ร่วมกันผลักดันแผนงานโรคไม่ติดต่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีเสมอมา

แสดงความคิดเห็น