รายชื่อข้าราชการฯและพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22 Apr, 2022 จำนวนคนอ่าน 186
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
-------------------------------แสดงความคิดเห็น