มาตรการและแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 3

3 Mar, 2022 จำนวนคนอ่าน 294
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง มาตรการและแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (work from home)
และปฏิบัติงานเหลื้อมเวลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณี การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 3

---------------

ดาวน์โหลด

WFH65.pdf

แสดงความคิดเห็น