ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2

1 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 2,549
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม พีโอนี่ ชั้น 6 อาคาร Lobby โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------------
โดยมี นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ดร.นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลย์วงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน-ภายนอก กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และการจัดทำโครงการสำคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ
ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา และดร.พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยากร
แสดงความคิดเห็น