การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พศ.2560-2564) ครั้งที่ 1/2563

25 Nov, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,755

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
------------------แสดงความคิดเห็น