เวทีขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI)

7 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,421
กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ
จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดัับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) "
สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
" ภายใต้แนวคิด " เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย"
---------------------
โดยมี นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการครั้งนี้
และพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14


โดยมีอำเภอที่ผ่านการรองรับคุณภาพการทำงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนดี เยี่ยม ระดับทอง 73 อำเภอ
และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/*หน่วยงาน(RTI Team) ระดับทอง 33 ทีม
ภาพถ่ายผู้้รับรางวัล >>

ลิงค์ที่ 1
https://drive.google.com/drive/folders/1m2w_UhdTjEvYAypvPyvjyEyXkVtSY6-6?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1PhxV59lsyra87fwevDgO2D3vq_idSPIm/view

แสดงความคิดเห็น