ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ

4 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 5,117
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ
วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ อมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี
--------------------------------------


โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุม
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ให้สามารถนำเครื่องมือ 5 ชิ้น ได้แก่ สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ แผนภูมิต้นไม้ปัญหา บันไดผลลัพธ์
การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน และการรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ
และเพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนโดย พชอ./ศปถ.อำเภอ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
แสดงความคิดเห็น