ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ2562

16 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,378
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
------------------------------

โดยในการประชุมช่วงเช้ามีเนื้อหาการบรรยาย
-ระเบียบวิธีการเลือกตัวอย่างสำรวจฯ วิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงหลักการสัมภาษณ์และการตรวจสอบความถูกต้อง และแผนการดำเนินงานสำรวจ พศ.2562
-แบ่งกลุ่มปฏิบัิต เพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจระดับเขตและการนิเทศติดตาม
โดย ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
ละช่วงบ่ายเป็นการสาธิตระบบการส่งข้อมูลการสำรวจแบบออนไลน์ รวมถึงการบันทึกข้อมูลด้วยAppicaiton โดย คุณศิวนันท์ บุญประเสริฐ

แสดงความคิดเห็น