อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคกลาง

5 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 3,588
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หน่วยระบาดวิทยา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
--------------------------------------------
โดยดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมเป็นแกนกลางในภาคกลางรับผิดชอบในพืนที่เขตบริการสุขภาพที่ 3,4,5 และ 6 คลอบคลุม 29 จังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้มและตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นครอบคลุมทั้ง 4 ภาค
รวมถึงได้รับการฝึกฝนทักษะการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Bigdata)
เพื่อทำให้มีความเข้าใจสถานะปัญหาสุขภาพโรคไม่ติดต่อของจังหวัดอย่างถูกต้อง
รวมไปถึงจะส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงความคิดเห็น