ประชุมปรึกษารายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,857
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชุมปรึกษารายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับกรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ จังหวัดนนทบุรี
----------------------------------------
โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กพร.คร. IHPP และ สำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองด้านโรคไม่ติดต่อ
ระดับกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แสดงความคิดเห็น