วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

6 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 4,984
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-16.30
ณ ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
Download Powerpoint ในการประชุม# Folder 1# F
older 2


# F
older 3

แสดงความคิดเห็น