นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance)

28 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,084
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance)
เพื่อนำมาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ ทั้งในด้านของภาวะผู้นำ วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
และการกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

----------------------------
ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลด

ประกาศOG.66.pdf

แสดงความคิดเห็น