ตอนที่ 2.2 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ออกกำลักายอย่างไรให้ปลอดภัย Part 2

30 Jul, 2021 จำนวนคนอ่าน 2,643
การให้ความรู้และสร้างทักษะเพื่อการดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง

ตอนที่ 2.2 : ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย
แบบประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลด

NPqRoFMBMsQ

แสดงความคิดเห็น