การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564

2 Apr, 2021 จำนวนคนอ่าน 744
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

-------------------------

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง "เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"


ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เรื่อง "นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง "หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง "หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แสดงความคิดเห็น