องค์ความรู้และนวัตกรรมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บจากการจราจร

22 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 8,055
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้จัดทำสื่อเรื่อง “องค์ความรู้และนวัตกรรมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บจาการจราจร”
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่่รับผิดชอบได้

--------------------------------------------------ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด

yJc9Tf

แสดงความคิดเห็น