Powerpoint ประกอบการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61

6 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 5,285

รวม Powerpoint ในการประชุม


ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

# Folder 1# F
older 2


# F
older 3

แสดงความคิดเห็น