คู่มือรูปแบบการบริการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน NCD Clinic Plus)
และ คลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก (4 Intervention) 4 หัวข้อ

10 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 42,618
รูปแบบการบริการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน NCD Clinic Plus
VDO และ Powerpoint
ประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก (4 Intervention)

​-----------------------

หัวข้อ "การสนทนาสร้างแรงจูงใจ/ให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (Motivational Interviewing)
โดย นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง และทีมวิทยากร

หัวข้อ "การจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Recommended Diet for NCD and workshop)"
โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ และทีมวิทยากร

หัวข้อ "โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Thai DPP Program)"
โดย ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย และทีมวิทยากร
หัวข้อ "การวัดความดันโลหิตสูง (Out-of office BP monitoring )
OBPM = MHPM + ABPM +Health delivery)"
โดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ และทีมวิทยากร


แสดงความคิดเห็น